RYOTA SHIOYA

WORKS

物腰  (2018-4)

物腰 (2018-4)
Monogoshi (2018-4)

物腰 (2018-1)

物腰 (2018-1)
Monogoshi (2018-1)

てのり物腰 (2018-1)

てのり物腰 (2018-1)
palm-sized Monogoshi (2018-1)

てのり物腰 (2018-2)

てのり物腰 (2018-2)
palm-sized Monogoshi (2018-2)

物腰 (2017-1)

物腰 (2017-1)
Monogoshi (2017-1)

物腰 (2017-2)

物腰 (2017-2)
Monogoshi (2017-2)

物腰 (2017-3)

物腰 (2017-3)
Monogoshi (2017-3)

物腰 (2016)

物腰 (2016)
Monogoshi (2016)

物腰 (2015)

物腰 (2015)
Monogoshi (2015)