RYOTA SHIOYA

WORKS

物腰 2018-4

物腰 2018-4
Monogoshi 2018-4

物腰 2018-1

物腰 2018-1
Monogoshi 2018-1

てのり物腰 2018

てのり物腰 2018
palm-sized Monogoshi 2018

てのり物腰 2018-2

てのり物腰 2018-2
palm-sized Monogoshi 2018-2

物腰 2017-1

物腰 2017-1
Monogoshi 2017-1

物腰 2017-2

物腰 2017-2
Monogoshi 2017-2

物腰 2017-3

物腰 2017-3
Monogoshi 2017-3

物腰 2016

物腰 2016
Monogoshi 2016

物腰 2015

物腰 2015
Monogoshi 2015